ADMITERE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

        Pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 3-4 ani (180-240 ECTS), admiterea se va desfășura sub forma unui concurs de dosare.

        Pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 5-6 ani – 300-360 ECTS (Medicină Dentară și Farmacie), concursul de admitere se va desfășura sub forma unei probe scrise, în data de 08.09.2020, între orele 10.00 – 13.00.

        Accesul candidaților în sala de concurs se face între orele 8:00 si 9:30 pe baza cărții de identitate/pașaportului (documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate) a legitimației de concurs. Fără aceste documente, candidații nu sunt primiți în sala de concurs.

Pentru programul de studii Medicină Dentară, întrebările 1-60 sunt de biologie. Ele au între 1 și 4 răspunsuri corecte și primesc 1 punct în caz de marcare a tuturor răspunsurilor corecte. Dacă se marchează doar o parte dintre răspunsurile corecte, se acordă un punctaj proporțional. Un răspuns incorect marcat duce la anularea întregului punctaj al întrebării (punctaj 0). Întrebările 61-90 sunt de chimie și au câte un singur răspuns corect, care va fi punctat după cum urmează: pentru întrebările 61-75, cu 1 punct; pentru întrebările 76-85, cu 0,5 puncte; pentru întrebările 86-90, cu 2 puncte. Punctajul maxim care poate fi obţinut la o lucrare este de 100 puncte (60 puncte pentru biologie, 30 puncte pentru chimie, 10 puncte pentru prezență). Punctajul final se transformă în nota finală prin împărțire la 10, cu două zecimale, fără rotunjire.

Pentru programul de studii Farmacie, întrebările 1- 40 sunt de biologie sau botanică (la alegerea candidatului). Ele au între 1 și 4 răspunsuri corecte și primesc 1 punct în caz de marcare a tuturor răspunsurilor corecte. Dacă se marchează doar o parte dintre răspunsurile corecte, se acordă un punctaj proporțional. Un răspuns incorect marcat duce la anularea întregului punctaj al întrebării (punctaj 0). Întrebările 41-50 sunt de chimie și au între 1 și 4 răspunsuri corecte, fiecare întrebare valorând 1 punct. Dacă se marchează doar o parte dintre răspunsurile corecte, se acordă un punctaj proporțional. Un răspuns incorect marcat duce la anularea întregului punctaj al întrebării (punctaj 0). Punctajul maxim care poate fi obţinut la o lucrare este de 55,56 puncte (40 puncte pentru biologie/botanică, 10 puncte pentru chimie, 5,56 puncte pentru prezență). Punctajul final se transformă în nota finală prin înmulțire cu 0,18 (se iau în considerare primele două zecimale, fără a se rotunji).

Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Răspunsurile trecute pe ciornă nu vor fi evaluate.

 

AFIȘAREA REZULTATELOR

Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, sesiunea septembrie 2020, vor fi publicate în data de 8 septembrie 2020, pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcţie de momentul la care se finalizează corectarea şi introducerea notelor în sistemul informatic, cu indicarea numărului fișei de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele).

 

DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR ȘI SOLUȚIONAREA ACESTORA

Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se vor depune, la registratura Universității, camera 1, în data de 09 septembrie, orele 08.00 – 14.00 sau pe e-mail la adresele de e-mail: decanat.mg@umft.ro pentru Facultatea de Medicină, stoma@umft.ro pentru Facultatea de Medicină Dentară și decanat.farma@umft.ro pentru Facultatea de Farmacie. Nu se admit decât contestații privind lucrarea proprie.

Rezolvarea contestațiilor este, în exclusivitate, de competența Comisiei centrale de admitere, care va analiza și soluționa contestațiile numai în prezența contestatarilor, în aceeași zi în care au fost depuse. Decizia comisiei este definitivă și va fi comunicată prin afișare pe site.

Dacă se constată diferențe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma verificării lucrării la proba contestată.

Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Regulamentului de admitere.

După rezolvarea eventualelor contestații, se vor întocmi și afișa listele cu candidații admiși și respinși, pe programe de studii, care cuprind rezultatele definitive și incontestabile.

După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, rezultatul concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.

 

CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR

Confirmarea se va face pe bază de CNP la următorul link: 
http://admitere.umft.ro/confirmare-loc.php

 

Etapa I

În data de 10 septembrie 2020, între orele 09:00 – 14:00, candidații declarați admiși pe locurile bugetate/cu taxă au obligația confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligații.

Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei și se achită în contul Universității deschis la Trezoreria Timișoara: RO29TREZ62120F330800XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de confirmare– nume, prenume, anul de studiu, programul de studii” .

Se pot confirma maximum două programe de studii.

În data de 10 septembrie 2020 vor fi afișate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare.

Etapa II

În data de 11 septembrie 2020, între orele 09:00 – 14:00, locurile rămase libere se ocupă de alți candidați cu media peste 5 (cinci), declarați „respinși”, pe bază de cereri tip individuale, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii și încărcarea acestora pe platforma de admitere.

Rezultatele finale ale concursului de admitere sesiunea septembrie 2020 vor fi afișate la data de 11 septembrie 2020.