Admitere 2019

Accesul candidatilor in sala de concurs se face intre orele 8:30 si 9:30, pe baza cartii de identitate/pasaportului, documente ce trebuie sa fie in termen de valabilitate, si a legitimatiei de concurs. Fara aceste documente, candidatii nu sunt primiti in sala de concurs.

Concursul se va desfasura incepand cu ora 10:00!

!!! Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele nominale afişate şi de a aduce la cunoştinţa comisiei de admitere, până la data concursului, eventualele neconcordanţe faţă de datele precizate în formularul de înscriere sau faţă de actele depuse la dosar.

AFISAREA REZULTATELOR

Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, vor fi publicate în data de 10.09.2019, la avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcţie de momentul la care se finalizează corectarea şi introducerea notelor în sistemul informatic.

 

În data de 13 septembrie 2019 vor fi afişate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare.

 

Rezultatele finale, după a doua etapă de confirmare a locurilor, vor fi afişate la data de 13 septembrie 2019.

 

DEPUNEREA CONTESTATIILOR SI SOLUTIONAREA ACESTORA

Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului de admitere sau la rezultatele acestuia se vor depune, după afişarea rezultatelor, la Registratura Universităţii, camera 1, în data de 11 septembrie 2019, orele 08.00 – 14.00.

Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa Comisiei centrale de admitere, care va analiza şi soluţiona contestaţiile numai în prezenţa contestatarilor, în aceeaşi zi în care au fost depuse. Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin afişare, la sediul Universităţii şi pe site.

Dacă se constată diferenţe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma verificării lucrării la proba contestată.

La probele de îndemânare de la programul de studii Tehnică dentară nu se admit contestaţii.

Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea Regulamentului de admitere.

După rezolvarea eventualelor contestaţii, se vor întocmi şi afişa listele cu candidaţii admişi şi respinşi, pe programe de studii, care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

CONFIRMAREA LOCULUI OBTINUT

Etapa I

În data de 12 septembrie 2019, între orele 09 – 14.00, candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă au obligaţia confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare şi depunerea chitanţei la secretariatele facultăţilor unde s-au înscris, sub sancţiunea pierderii locului obţinut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.

Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei şi se achită la casieria Universităţii. Se pot confirma maximum 2 programe de studii.

În data de 13 septembrie 2019 vor fi afişate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare.

 

Etapa II

În data de 13 septembrie 2019, între orele 09.00 – 14.00, locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), declaraţi „respinşi”, pe bază de cereri tip individuale, depuse la secretariatul facultăţii, însoţite de chitanţa de plată a taxei de confirmare.

Cererile tipizate vor fi puse la dispoziția candidaților, în data de 13.09.2019, la secretariate.

Dacă sunt depuse mai multe cereri decât locurile rămase libere, ocuparea locurilor se va face în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere de către titularii cererilor. Taxa de confirmare este nereturnabilă.

Rezultatele finale vor fi afişate la data de 13 septembrie 2019, după încheierea celei de a II-a etape de confirmare a locului.

 

 CAZARE PENTRU CANDIDATII DECLARATI ADMISI IN ANUL I

Candidatii declarati admisi in anul I la U.M.F. “Victor Babes” Timisoara, care doresc cazare in caminele universitatii, vor completa o cerere tip in perioada 12.09.2019 – 13.09.2019, (PERIOADA DE CONFIRMARE A LOCULUI CONFORM REGULAMENTULUI).

Listele cu repartitia pe camine si camere vor fi afisate la avizierul universitatii in data de 13.09.2018 (data la care incepe cazarea), urmand ca studentii sa se prezinte la administratia caminului in care au fost repartizati. Incheierea contractului de inchiriere, pentru anul I, are loc in perioada 13.09.2018- 15.09.2018.

Copiii de cadre didactice, admisi pe locurile bugetate, se vor prezenta la incheierea contractului cu adeverinta de la locul de munca al parintelui (cadru didactic), vizata de Inspectorat, datată cu luna septembrie 2019.

Nerespectarea termenelor specificate mai sus atrage dupa sine pierderea locului de cazare.

Informatii suplimentare se obtin la Directia Social Adm. (in Caminul 1-2) sau la e-mail social@umft.ro.

 

PLATA TAXEI DE SCOLARIZARE

Candidaţii declarați admişi în sesiunea septembrie 2019 vor achita taxa de şcolarizare în cuantumul prevăzut de Anexa nr. 2 din Regulament, integral, în următoarele 5 zile lucrătoare după afişarea rezultatelor finale, în perioada 16-20 septembrie 2019. Taxa de şcolarizare se achită la casieria Universităţii sau prin virament bancar, în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”.

 

Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii, personal sau prin fax/e-mail (pentru Facultatea de Medicină: decanat.mg@umft.ro, 0256-220484; pentru Facultatea de Medicină Dentară: stoma@umft.ro, 0256-220480; pentru Facultatea de Farmacie: decanat.farma@umft.ro, 0256-494604) până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de şcolarizare. Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obținut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

 

Candidații admiși care nu plătesc taxa de școlarizare, integral, până la termenul stabilit sunt considerați, din oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, la locul obținut prin concurs. Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidaţi, în ordinea mediilor, pe baza cererilor tip individuale depuse în a II-a etapă de confirmare la secretariatul facultăţii şi se comunică, prin e-mail, candidaţilor. În această situaţie, taxa de şcolarizare se achită în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării redistribuirii locului, sub sancţiunea pierderii locului astfel obţinut.