Admitere 2018

Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele nominale afişate şi de a aduce la cunoştinţa comisiei de admitere, până la data concursului, eventualele neconcordanţe faţă de datele precizate în formularul de înscriere sau faţă de actele depuse la dosar.

AFISAREA REZULTATELOR

Rezultatele concursului de admitere vor fi publicate în data de 14.09.2018, la avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcţie de momentul la care se finalizează corectarea şi introducerea notelor în sistemul informatic.

 

DEPUNEREA CONTESTATIILOR SI SOLUTIONAREA ACESTORA

Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului de admitere sau la rezultatele acestuia se vor depune, după afişarea rezultatelor, la Registratura universităţii, camera 1, în data de 12 septembrie 2018, orele 08.00-14.00.

Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa Comisiei centrale de admitere, care va analiza şi soluţiona contestaţiile în aceeaşi zi în care au fost depuse, în prezenţa contestatarilor. Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin afişare, la sediul universităţii şi pe site.

Dacă se constată diferenţe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma verificării lucrării la proba contestată.

Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

După rezolvarea eventualelor contestaţii, se vor întocmi şi afişa listele cu candidaţii admişi şi respinşi, pe programe de studii care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

 

CONFIRMAREA LOCULUI OBTINUT

Etapa I

În 13 septembrie 2018, între orele 9-14.00, candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă au obligaţia confirmării locului prin achitarea taxei de confirmare şi depunerea chitanţei la secretariatele facultăţilor unde s-au înscris, sub sancţiunea pierderii locului obţinut prin concursîn caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.

Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 300 lei şi se achită la casieria universităţii.

În data de 14 septembrie 2018, vor fi afişate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare.

 

Etapa II

În data de 14 septembrie 2018, între orele 9.00-14.00, locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), declaraţi “respinşi”, pe bază de cereri individuale depuse la secretariatul facultăţii, însoţite de chitanţa de plată a taxei de confirmare.

Cererile tipizate se vor găsi la Registratura Universității, în data de 14 septembrie 2018.

Dacă  sunt  depuse  mai  multe  cereri  decât  locurile  rămase  libere,  ocuparea locurilor se va face în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere de către titularii cererilor. Taxa de confirmare nu se restituie în cazul în care candidatul renunţă ulterior la locul obţinut prin concurs sau în cazul în care nu se încadrează în limita locurilor cu taxă, în situaţia în care au fost depuse un număr mai mare de cereri de confirmare decât numărul de locuri rămase libere.

Rezultatele finale vor fi afişate la data de 14 septembrie 2018.

 

PLATA TAXEI DE SCOLARIZARE

Candidaţii declarați admişi în sesiunea septembrie 2018, vor achita taxa de şcolarizare în cuantumul prevăzut de Anexa nr. 2 din Regulament, integral, în următoarele 5 zile lucrătoare după afişarea rezultatelor finale.

Taxa de şcolarizare se achită la casieria universităţii sau prin virament bancar, în contul universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, specializarea”.

Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii, personal sau prin fax/e-mail, până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de şcolarizare.

Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obținut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate. Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidaţi, în ordinea mediilor, pe baza cererilor individuale depuse la secretariatul facultăţii, şi se comunică, prin e-mail, candidaţilor. În această situaţie, taxa de şcolarizare se achită în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării redistribuirii locului, sub sancţiunea pierderii locului astfel obţinut.