ADMITERE 2015 - programe de studii universitare de licenta

Modalitatea si probele de concurs

Probele de concurs, în funcţie de specializări/programe de studiu, sunt următoarele:

Nr. crt.  Facultatea  Specializarea Proba de concurs și notare Calculul mediei deadmitere
    1 Facultatea de Medicină    Medicină  Test grilă de verificare a cunoştinţelor, care cuprinde:-  60 de întrebări Biologie (clasa a XI-a) - 7 puncte - 20 de întrebări Chimie organică (clasa a X-a şi a XI-a) – 2 puncte Media generală de admitere se face prin însumarea punctelor obţinute la fiecare probă, la care se adaugă un punct din oficiu.Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
Medicină (în limba engleză)  
Medicină  (în limba franceză)
Test grilă de verificare a cunoştinţelor, care cuprinde:- 50 de întrebări – 9 puncteTest de competență lingvistică - eliminatoriu Media generală de admitere se face prin însumarea punctelor obţinute la fiecare probă, la care se adaugă un punct din oficiu.Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de  (cinci).
Asistenţă medicală generală Test grilă de verificare a cunoştinţelor:- 50 de întrebări Biologie (clasa a XI -a) – 9 puncte Media generală de admitere se face prin însumarea punctelor obţinute la proba scrisă, la care se adaugă un punct din oficiu.Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
Asistenţă medicală     generală (Lugoj)     Concurs de dosare Media generală de admitere se face pe baza mediei de la bacalaureat  Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
Radiologie şi imagistică Test grilă de verificare a cunoştinţelor:- 50 de întrebări Biologie (clasa a XI -a) – 9 puncte Media generală de admitere se face prin însumarea punctelor obţinute la proba scrisă, la care se adaugă un punct din oficiu.Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Test grilă de verificare a cunoştinţelor:- 50 de întrebări Biologie (clasa a XI -a) – 9 puncte Media generală de admitere se face prin însumarea punctelor obţinute la proba scrisă, la care se adaugă un punct din oficiu.Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
Nutriţie şi dietetică Test grilă de verificare a cunoştinţelor:- 50 de întrebări Biologie (clasa a XI -a) – 9 puncte Media generală de admitere se face prin însumarea punctelor obţinute la proba scrisă, la care se adaugă un punct din oficiu.Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
        2 Facultatea de Medicină dentară Medicină dentară Test grilă de verificare a cunoştinţelor, care cuprinde:-  60 de întrebări Biologie (clasa a XI-a) - 7 puncte - 20 de întrebări Chimie organică (clasa a X-a şi a XI-a) -– 2 puncte Media generală de admitere se face prin însumarea punctelor obţinute la fiecare probă, la care se adaugă un punct din oficiu.Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
Medicină dentară (în limba engleză) Test grilă de verificare a cunoştinţelor, care cuprinde:- 50 de întrebări – 9 puncteTest de competență lingvistică - eliminatoriu Media generală de admitere se face prin însumarea punctelor obţinute la fiecare probă, la care se adaugă un punct din oficiu.Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
 Tehnică dentară  Probă practică deîndemânare Media generală de admitere este 100% media concursului practic.Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
Asistenţă de   profilaxie  stomatologică  Probă practică deîndemânare Media generală de admitere este 100% media concursului practic.Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
     3 Facultatea de Farmacie Farmacie Test grilă de verificare a cunoştinţelor, care cuprinde:- 60 de întrebări Biologie (clasa a IX-a) – 6 puncte- 25 de întrebări Chimie organică (clasa a X-a şi a XI-a)– 3 puncte   Media generală de admitere se face prin însumarea punctelor obţinute la fiecare probă, la care se adaugă un punct din oficiu.Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
Farmacie (în limba franceză) Test grilă de verificare a cunoştinţelor, care cuprinde:- 50 de întrebări – 9 puncteTest de competență lingvistică - eliminatoriu Media generală de admitere se face prin însumarea punctelor obţinute la fiecare probă, la care se adaugă un punct din oficiu.Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studii universitare în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive.

La toate programele de studii universitare de licenţă, probele de concurs se desfăşoară în scris, prin întrebări de tip grilă, cu răspunsuri multiple, cu excepţia programelor de studii Tehnică Dentară şi Asistenţă de profilaxie stomatologică (probă practică), respectiv Asistenţă Medicală Generală Lugoj (concurs de dosare).

Probele de concurs, în funcţie de specializări, sunt descrise în tabelul de mai sus.

La specializările Medicină şi Medicină Dentară, grila va fi unică. De asemenea, la specializările Asistenţă medicală generală, Radiologie şi imagistică, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutriţie şi dietetică, grila va fi unică.

În cazul probelor scrise de verificare a cunoştinţelor, completarea grilei în mod valabil de către candidat se face prin marcarea cu “X” a răspusurilor corecte şi trasarea unei linii „-” pe mijlocul căsuţei aferente răspunsului incorect.

Corectarea se face prin aplicarea grilei la terminarea fiecărei probe, în faţa candidatului şi a 2 martori desemnaţi dintre candidaţi, iar nota se acordă pe loc.

Toate probele scrise vor fi notate cu note de la 1 la 10. Din oficiu se acordă un punct. Nota finală nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Proba practică la specializarea Tehnică Dentară constă în două teste diferite pentru executarea cărora se acordă 3 ore, adică 85 minute pentru fiecare probă şi 10 minute pentru schimbarea unor instrumente de lucru. Unul din teste se referă la reproducerea la scară 1 / 1, tridimensional, a unui obiect (corp fizic), dintr-un paralelipiped de gips, iar celălalt test constă în realizarea unor replici din sârmă a unor figuri plane desenate pe o hârtie.

Proba practică la specializarea Asistenţă de profilaxie stomatologică constă în cinci teste diferite pentru executarea cărora se acordă maximum 2 ore. Testele, care urmăresc să identifice abilităţile practice ale candidaţilor sunt următoarele:

 • confecţionarea de rulouri de vată,
 • confecţionarea de comprese din feşi de tifon (tehnica Jackson),
 • modelarea de rulouri din plastelină,
 • modelarea de linguri de amprentă din plastelină (modele de gips cu arcade dentare),
 • pensularea cu lacuri a modelelor de studiu din gips.

Toate probele de îndemânare vor fi notate cu note de la 1 la 10. Din oficiu se acordă un punct. Nota finală nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul universităţii şi pe pagina web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro.

Perioadele sesiunilor de admitere

Calendarul de desfasurare a concursului de admitere:

Admiterea la studii universitare de licenţă, la specializările cu predare în limba română, se organizează în sesiunea iulie 2015, după următorul calendar:

 • în perioada 6-17 iulie 2015 - completarea on-line a fişei de înscriere,
 • în perioada 13-17 iulie 2015 – înscrierea candidaţilor: depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la ghişeul de înscriere, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul universităţii.
 • în data de 21 iulie 2015 – concurs de admitere, între orele 10.00-12.00, pentru specializările cu 180-240 credite transferabile.

La specializările Asistenţă medicală generală, Radiologie şi imagistică, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutriţie şi dietetică - concursul se va desfăşura la sediul central, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2,; accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 1 oră înainte de începerea probei, până la ora 09.45, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a legitimaţiei de concurs.
La specializările Tehnică Dentară şi Asistenţă de profilaxie stomatologică, concursul se va desfăşura în sediul clădirii Medicină II, spl. Tudor Vladimirescu, nr. 14, va începe la ora 08.00, prima serie, respectiv la ora 13.30, a doua serie, şi se va încheia după corectarea probelor practice pentru toţi candidaţii înscrişi. Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 30 de minute înainte de începerea probei, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a legitimaţiei de concurs.

 • în data de 22 iulie 2015 – concurs de admitere, între orele 10.00 - 13.00, pentru specializările cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.
  Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 1 oră înainte de începerea probei, până la ora 09.45, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a legitimaţiei de concurs.
 • În data de 22 iulie 2015 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la toate specializările, după finalizarea concursului, la avizierul universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau www.admitere.umft.ro
 • în data de 23 iulie 2015 - depunerea contestaţiilor (orele 08.00-14.00) şi rezolvarea acestora.
 • În perioada 23-24 iulie 2015, între orele 9.00-14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.
 • În data de 27 iulie 2015, între orele 9.00-14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate.
 • În data de 28 iulie 2015 – afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2015,
 • 31 iulie 2015 – termenul limită de restituire a dosarelor candidaţilor nereuşiţi; dosarele candidaţilor nereuşiţi se eliberează doar pe baza legitimaţiei de concurs şi a cărţii de identitate, în zilele normale de lucru, între orele 10.00-14.00, de la secretariatele facultăţilor la care s-au înscris candidaţii, fără perceperea unor taxe.

În cazul în care rămân locuri neocupate, se organizează o a doua sesiune de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi în prima sesiune, cu aceeaşi comisie, în luna septembrie 2015. (perioada de înscrieri: 07-11.09.2015, datele concursului: 15/16.09.2015, etapa I de confirmare a locului: 17.09.2015, etapa a II-a de confirmare a locului: 18.09.2015, publicarea rezultatelor: 18.09.2015).

Conditiile si documentele necesare pentru inscriere

Procedura de inscriere a candidatilor la concursul de admitere:

În perioada 6-17 iulie 2015, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs, la adresa www.umft.ro, secţiunea

Admitere, sau admitere.umft.ro, dar fără a depăşi termenul limită stabilit pentru înscriere. Datele cuprinse în Fişa de înscriere la concurs sunt conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament.

După completarea fişei de înscriere, candidaţii vor primi un e-mail de confirmare a înregistrării fişei, opisul documentelor necesare pentru a fi depuse la dosarul de înscriere şi un text prin care se detaliază paşii următori cu privire la înscrierea la facultate, perioadă, locaţie, telefon de contact pentru informaţii suplimentare, detalii privind depunerea dosarului, conform prezentului regulament.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, respectiv depunerea de către candidaţi la ghişeul de înscriere a dosarului cu actele necesare, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul universităţii, se va desfăşura în săptămâna premergătoare admiterii, în perioada 13-17 iulie 2015, între orele 9.00 - 14.00, în următoarele locaţii:

 • pentru Facultatea de Medicină: Sala de Sport a universităţii, tel. 0256/220484; 0256/204400, interior 459;
 • pentru Facultatea de Medicină Dentară: Secretariatul facultăţii, 0256/220480; 0256/204250, interior 404;
 • pentru Facultatea de Farmacie: Secretariatul facultăţii din clădirea Facultăţii de Farmacie, tel. 0256/494604; 0256/204250, interior 482.

 

Candidaţii care solicită înscrierea la mai multe specializări/programe de studii oferite de UMF “Victor Babeş” din Timişoara se vor prezenta o singură dată pentru înscriere, la oricare dintre ghişeele de înscriere din cadrul facultăţii pentru care optează. Aceşti candidaţi vor prezenta la înscriere un singur dosar cu acte originale.

Opţiunile candidaţilor sunt limitate numai la specializările din cadrul aceleiaşi facultăţi (Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie) şi numai în măsura în care candidaţii participă la concurs şi promovează probele de concurs.

Candidaţii care, anterior depunerii dosarului de înscriere, nu au avut posibilitatea completării on-line a Fişei de înscriere vor avea la dispoziţie aparatura tehnică necesară completării on-line şi listării Fişei de înscriere, la sediul fiecărei facultăţi, în locaţia în care se fac înscrierile, numai în perioada stabilită pentru înscrieri.

Rapoartele referitoare la situaţia numărului de înscrişi vor fi generate zilnic şi vor putea fi vizualizate de toţi cei interesaţi, pe site-ul universităţii.

În scopul utilizării eficiente a locurilor destinate rromilor, candidaţii de etnie rromă se vor prezenta la secretarul şef al universităţii cu o cerere în care vor menţiona opţiunea de înscriere; secretarul şef al universităţii va data şi va certifica pe cerere posibilitatea de înscriere a candidaţilor rromi pe locuri distincte la facultatea vizată şi va opri o copie a cererii pentru evidenţă.

Serviciul Relaţii internaţionale va aviza, în prealabil, cu mențiunea „Actele permit înscrierea”, dosarele următorilor categorii de candidați:

 • Cetăţenii din ţările Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi ai Confederaţiei Elveţiene;
 • Cetățenii de origine etnică română;
 • Cetățenii români cu domiciliul în străinătate, care pot candida pe locuri de studii cu taxă în lei;
 • Cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate.

Actele necesare pentru inscrierea la concursul de admitere :

 • Fişa de înscriere la concursul de admitere, completată on-line (www.umft.ro, secţiunea Admitere), listată şi semnată de candidat. Fişa de înscriere la concurs conţine datele cuprinse în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
 • Opisul documentelor depuse la dosar, listat şi semnat de candidat. Opisul va fi generat automat de programul informatic, după completarea on-line a fişei de înscriere.
 • Legitimaţia de concurs, care se primeşte de la ghişeul de înscriere numai de către candidaţii care participă la admiterea la specializările cu probă de concurs.
 • Diploma de bacalaureat, în original, plus o copie legalizată. Cetăţenii din afara graniţelor ţării, vor prezenta şi o traducere legalizată a diplomei, în limba română.
 • Foaia matricolă, în xerocopie, cu notele obţinute pe parcursul liceului – elaborată conform legislaţiei în vigoare.
 • Adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală la bacalaureat, media probelor la limba română de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat – pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea corespunzătoare anului universitar 2014-2015, în locul diplomei de bacalaureat, în cazul în care aceasta nu a fost eliberată.
  Candidaţii din categoria menţionată mai sus, declaraţi admişi în urma concursului de admitere, au obligaţia să depună diploma de bacalaureat, în original şi în copie legalizată, la secretariatul facultăţii, până cel mai târziu, la începerea anului universitar 2015/2016.
 • Adeverinţă eliberată de facultatea la care candidatul s-a înscris prima dată, în cazul în care candidatul se înscrie pentru concursul de admitere la mai multe facultăţi. În aceste situaţii, în locul diplomei de bacalaureat va fi prezentată o copie legalizată a acesteia.
 • Adeverinţă, din care să rezulte forma de finanțare (buget/taxă), pe fiecare an de studiu, eliberată de instituțiile de învățământ superior, în cazul candidaţilor care au fost/sunt înscriși la studii universitare de licență, finalizate sau nefinalizate cu examen de licență.
 • Declarație pe propria răspundere, în cazul candidațiilor care nu au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat pentru studii universitare de licență, cu excepția absolvenților de liceu din sesiunea corespunzătoare anului universitar 2014-2015, care nu trebuie să depună această declarație; sub sancțiunea prevăzută de codul penal pentru uzul de fals și falsul în declarații, candidații declară că nu au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, integral/parțial, pentru programe de studii universitare de licență finalizate/nefinalizate cu examen de licență.
 • Certificat de naştere, în original şi copie legalizată. Originalul se va restitui titularului după confruntarea celor două documente la ghişeul la care s-a făcut înscrierea.
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în original şi copie legalizată. Originalul se va restitui titularului după confruntarea celor două documente la ghişeul la care s-a făcut înscrierea.
 • Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, vizată de Cabinetul medical al UMF ”Victor Babeş” din Timişoara, Căminul 1-2, str. Regimentul 13 Călăraşi, nr. 2, Timişoara.
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate ale M.E.C.S., în cazul cetăţenilor străini care participă la admiterea la specializările cu predare în limba română.
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din M.E.C.S., în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. Atestatul de recunoaştere a studiilor este obligatoriu în cazul tuturor candidaţilor care nu au obţinut diploma de bacalaureat în România.
 • Cererea de intenţie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate candidaţilor rromi, adresată Rectoratului UMF „Victor Babeş” Timişoara, precum şi o recomandare eliberată de o organizaţie legal constituită a rromilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă.
 • 4 fotografii tip carte de identitate.
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (150 lei) / specializare.
 • Acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concurs: copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali; adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în UMF “Victor Babeş” din Timişoara etc.
 • Dosar plic.
 • La înscriere, candidatul trebuie să prezinte Cartea de identitate / Paşaportul, în original şi xerocopie.

Taxele de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii

Prevederi privind taxa de inscriere la concursul de admitere:

Taxa percepută de la candidaţi pentru înscrierea la concursul de admitere, este de 150 lei/specializare şi se achită la casieria universităţii, chitanţa urmând a fi prezentată la înscrierea la concursul de admitere.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • orfanii (de ambii părinţi);
 • cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic aflat în activitate;
 • copiii personalului angajat în UMF “Victor Babeş” din Timişoara;
 • alte situaţii deosebite, cu aprobarea comisiei de admitere.

Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se face numai în baza actelor (dovezilor) prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile enumerate mai sus.
Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se aprobă numai pentru o singură înscriere, la oricare dintre specializările pentru care se organizează concurs de admitere la UMF “Victor Babeş” din Timişoara.

Facilitatile sau conditiile speciale

Admiterea unor categorii speciale de candidati

Olimpicii care au obţinut premiile I, II sau III la olimpiadele internaţionale, în ultimii doi ani (2013-2014 şi 2014-2015), la una dintre disciplinele care fac obiectul probelor de concurs la UMF ”Victor Babeş” din Timişoara, vor fi admişi fără concurs de admitere, peste cifra de şcolarizare aprobată, cu încadrarea în capacitatea de şcolarizare stabilită anual prin hotărâre a Guvernului.

UMF “Victor Babeş” din Timişoara poate acorda, în afara cifrei de şcolarizare aprobate, cel puţin un loc pentru studii gratuite absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament, în condiţiile stabilite de senatul universitar, cu încadrarea în capacitatea de şcolarizare stabilită anual prin hotărâre a Guvernului.

Candidaţii rromi beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii, ale Ordinului M.E.C.S. privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2015-2016 şi ale prezentului regulament.