Admitere 2018

Procedura de inscriere a candidatilor la concursul de admitere:

În perioada 09-20 iulie 2018, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs, la adresa admitere.umft.ro, dar fără a depăşi termenul limită stabilit pentru înscriere.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, respectiv depunerea de către candidaţi la ghişeul de înscriere a dosarului cu actele necesare, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul universităţii, se va desfăşura în săptămâna premergătoare admiterii, în perioada 16-20 iulie 2018, între orele  9.00  - 14.00, la sediul central al universității (P-ța Eftimie Murgu nr. 2), în următoarele locaţii:

  • pentru Facultatea de Medicină: Sala de Sport a universităţii, tel. 0256/220484; 0256/204400, interior 459;
  • pentru Facultatea de Medicină Dentară: Secretariatul facultăţii, 0256/220480; 0256/204250, interior 404;
  • pentru Facultatea de Farmacie: Secretariatul facultăţii din clădirea Facultăţii de Farmacie, tel. 0256/494604; 0256/204250, interior 482.

Înscrierea candidatului la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, sau prin reprezentant, pe bază de procură notarială.

Candidaţii care, anterior depunerii dosarului de înscriere, nu au avut posibilitatea completării on-line a Fişei de înscriere vor avea la dispoziţie aparatura tehnică necesară completării on-line şi listării Fişei de înscriere, la sediul fiecărei facultăţi, în locaţia în care se fac înscrierile, numai în perioada stabilită pentru înscrieri.

După completarea fişei de înscriere, respectiv după efectuarea şi validarea înscrierii la concurs, candidaţii vor primi câte un e-mail de confirmare şi detalierea etapelor următoare, conform prezentului regulament.

Candidaţii care solicită înscrierea la mai multe specializări/programe de studii oferite de UMF „Victor Babeş” dinTimişoarase vor prezenta o singură dată pentru înscriere, la oricare dintre ghişeele de înscriere. Aceşti candidaţi vor prezenta la înscriere un singur dosar cu acte originale (necesar). 

Opţiunile candidaţilor sunt limitate numai la programele de studii din cadrul aceleiaşi facultăţi (Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie) şi numai în măsura în care candidaţii participă la concurs şi promovează probele de concurs, după caz.

După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

Rapoartele referitoare la situaţia numărului de candidați înscrişi vor fi generate zilnic şi vor putea fi vizualizate de toţi cei interesaţi, pe site-ul Universităţii.

În scopul utilizării eficiente a locurilor destinate rromilor, candidaţii de etnie rromă se vor prezenta la secretarul şef al universităţii cu o cerere în care vor menţiona opţiunea de înscriere; secretarul şef al Universităţii va data şi va certifica pe cerere posibilitatea de înscriere a candidaţilor rromi pe locuri distincte la facultatea vizată şi va opri o copie a cererii pentru evidenţă.

Pentru participarea la concursul de admitere pe locurile bugetate repartizate absolvenților de licee situate în mediul rural, candidații își vor exprima opțiunea printr-o cerere adresată Comisiei de admitere, din care să rezulte că liceul absolvit face parte din lista liceelor din mediul rural, publicată la adresa “https://www.edu.ro/studii-licenta”. Opțiunea de înscriere a absolvenților liceelor din mediul rural pe locurile distincte exclude posibilitatea acestora de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă.

Pentru asigurarea respectării condițiilor legale specifice prevăzute pentru candidați străini sau cei care au obținut diploma de bacalaureat în afara României, Departamentul Relaţii Internaţionale al Universității va aviza, în prealabil, cu mențiunea „Actele permit înscrierea”, dosarele următoarelor categorii de candidați:

  • Cetăţenii din ţările Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi ai Confederaţiei Elveţiene;
  • Cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate;

---------------------

Cazare în perioada susținerii examenului de admitere

 

Candidații care participă la examenul de admitere, și aparținătorii acestora, se pot caza în căminul 1-2. Se vor prezenta la administrația Căminului 1-2 în timpul programului de lucru (L-V, orele 8-15).

Se achită 30 lei/zi/loc!