ADMITERE 2016 - programe de studii universitare de licenta

ANUNȚ SUPLIMENTARE LOCURI CU TAXĂ!

CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 9293/27.08.2016, S-A APROBAT SUPLIMENTAREA LOCURILOR CU TAXĂ ÎN LEI,PRIN REDISTRIBUIREA LOCURILOR CU TAXĂ ÎN VALUTĂ ALOCATE ȘI NEOCUPATE DE CANDIDAȚII STRĂINI, LA EXAMENUL DE ADMITERE DIN SESIUNEA IULIE 2016, LA URMĂTOARELE PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:

  • Medicină, Facultatea de Medicină – suplimentare cu 10 locuri
  • Medicină Dentară, Facultatea de Medicină Dentară – suplimentare cu 20 locuri
  • Tehnică Dentară, Facultatea de Medicină Dentară – suplimentare cu 2 locuri.

 

AFIŞAREA REZULTATELOR

Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, la toate specializările, vor fi publicate în aceeaşi zi, 27.07.2016, la avizierul universităţii şi pe pagina de web proprie, admitere.umft.ro, în funcţie de momentul la care se finalizează corectarea şi introducerea notelor în sistemul informatic.

Rezultatele finale vor fi afişate la data de 2 august 2016.

 

DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR ŞI SOLUŢIONAREA ACESTORA

Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului de admitere sau la rezultatele acestuia se vor depune, după afişarea rezultatelor, la Registratura universităţii, camera 1, în data de 28 iulie 2016, orele 08.00-14.00.

Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa Comisiei centrale de admitere, care va analiza şi soluţiona contestaţiile în aceeaşi zi în care au fost depuse, în prezenţa contestatarilor. Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin afişare, la sediul universităţii şi pe site.

Dacă se constată diferenţe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma verificării lucrării la proba contestată.

La probele de îndemânare de la specializările Tehnică dentară şi Asistenţă de Profilaxie Stomatologică nu se admit contestaţii.

După rezolvarea eventualelor contestaţii, se vor întocmi şi afişa listele cu candidaţii admişi şi respinşi, pe specializări.

 

CONFIRMAREA LOCULUI OBŢINUT

Etapa I

În cele două zile lucrătoare ulterioare afişării rezultatelor, 28 şi 29 iulie 2016, între orele 9-14.00, candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă au obligaţia confirmării locului prin achitarea taxei de confirmare şi depunerea chitanţei la secretariatele facultăţilor unde s-au înscris, sub sanţiunea pierderii locului obţinut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.

Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 300 lei şi se achită la casieria universităţii.

 

Optiunea candidatului de a beneficia de cazare în căminele universității se exprimă la data confirmării locului, prin depunerea unei cereri, la ghișeul de înscriere.

 

În data de 1 august 2016, vor fi afişate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare.

Etapa II

În data de 1 august 2016, între orele 9.00-14.00, locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), declaraţi “respinşi”, pe bază de cereri individuale depuse la secretariatul facultăţii, însoţite de chitanţa de plată a taxei de confirmare.

Dacă  sunt  depuse  mai  multe  cereri  decât  locurile  rămase  libere,  ocuparea locurilor se va face în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere de către titularii cererilor. Taxa de confirmare nu se restituie în cazul în care candidatul renunţă ulterior la locul obţinut prin concurs sau în cazul în care nu se încadrează în limita locurilor cu taxă, în situaţia în care au fost depuse un număr mai mare de cereri de confirmare decât numărul de locuri rămase libere.

 

PLATA TAXEI DE ŞCOLARIZARE

Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii în limba română vor achita taxa de şcolarizare în cuantumul prevăzut de Anexa nr. 3 din Regulament, integral, în perioada 5-9 septembrie 2016, sau în următoarele 5 zile lucrătoare după afişarea rezultatelor finale, pentru candidaţii admişi în sesiunea septembrie 2016.

Taxa de şcolarizare se achită la casieria universităţii sau prin virament bancar, în contul universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni:taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, specializarea”.

Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii, personal sau prin fax/e-mail, până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de şcolarizare. Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obținut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidaţi, cu aprobarea rectorului universităţii, în ordinea mediilor, pe baza cererilor individuale depuse la secretariatul facultăţii, şi se comunică, prin e-mail, candidaţilor. În această situaţie, taxa de şcolarizare se achită  în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării redistribuirii locului, sub sancţiunea pierderii locului astfel obţinut.

IMPORTANT TAXE!

Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, integral (întreaga perioadă de studii), pentru un program de studii universitare de licență complet, finalizat /nefinalizat prin examen de licență, pot fi admiși și înmatriculați, în urma promovării concursului de admitere, numai pe locurile cu taxă, fără drept de reclasificare pe locurile bugetate.

Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, parțial, în cadrul unui program de studii universitare de licență, și au fost declarați admiși pe locurile bugetate la concursul de admitere organizat la UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, au obligația, sub sancțiunea pierderii locului bugetat, de a prezenta la secretariatul facultății, până la data limită pentru achitarea taxei de şcolarizare, dovada achitării contravalorii serviciilor de școlarizare cu finanțare de la bugetul de stat, de care au beneficiat anterior.