Admitere 2014

Afişarea rezultatelor

Publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la toate specializările, se va face în aceeaşi zi, 23 iulie 2014, după finalizarea concursului, la avizierul universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro, în funcţie de momentul la care se finalizează corectarea şi introducerea notelor în sistemul informatic.

Rezultatele finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2014, vor fi afişate la data de 29 iulie 2014.

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor, 24 iulie 2014, orele 08.00-14.00.

În perioada 24-25 iulie 2014, între orele 9.00-14.00, va avea loc confirmarea locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.

În data de 28 iulie 2014, între orele 9.00-14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate.

Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora

Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului de admitere sau la rezultatele acestuia se vor depune, după afişarea rezultatelor, la Registratura universităţii, camera 1, în data de 24 iulie 2014, orele 08.00-14.00.

Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa Comisiei centrale de admitere, care va analiza şi soluţiona contestaţiile în aceeaşi zi în care au fost depuse, în prezenţa contestatarilor. Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin afişare, la sediul universităţii şi pe site.

La probele de îndemânare de la specializările Tehnică dentară şi Asistenţă de Profilaxie Stomatologică nu se admit contestaţii.

Confirmarea locului obţinut

-Etapa I

În perioada 24 - 25 iulie 2014, candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă vor depune, obligatoriu, la secretariatele facultăţilor unde s-au înscris, chitanţa de plată a taxei de confirmare (înmatriculare). Nedepunerea copiei chitanţei de confirmare (înmatriculare) atrage pierderea locului obţinut prin concurs.

 În data de 28 iulie, vor fi afişate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare.

- Etapa II

În data de 28 iulie 2014, între orele 9.00-14.00, locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), pe bază de cereri individuale depuse la secretariatul facultăţii, însoţite de chitanţa de plată a taxei de confirmare.

Dacă  sunt  depuse  mai  multe  cereri  decât  locurile  rămase  libere,  ocuparea locurilor se va face în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere de către titularii cererilor.

Taxa de confirmare nu se restituie în cazul în care candidatul renunţă ulterior la locul obţinut prin concurs sau în cazul în care nu se încadrează în limita locurilor cu taxă, în situaţia în care au fost depuse un număr mai mare de cereri de confirmare decât numărul de locuri rămase libere.

Rezultatele finale vor fi publicate în data de 29 iulie 2014.

Achitarea taxei de şcolarizare

Candidaţii declaraţi admişi vor achita contravaloarea în lei a taxei de studii, integral, în perioada 1-09 septembrie 2014, Plata se efectuează în lei, la casieria universităţii sau prin virament bancar, în contul universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: “taxa de studii – nume, prenume, anul de studiu, specializarea”.