AFISAREA REZULTATELOR

Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, vor fi publicate:

  • în data de 08 septembrie 2021 pentru programele de studii de licență cu durata de 3-4 ani (180-240 ECTS), pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcţie de momentul la care se finalizează introducerea notelor în sistemul informatic;
  • în data de 09 septembrie 2021, pentru programele de studii de licență cu durata de 5-6 ani (180-240 ECTS), pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcţie de momentul la care se finalizează corectarea şi introducerea notelor în sistemul informatic.

 

În data de 13 septembrie 2021 vor fi afişate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare.

În data de 13 septembrie 2021, între orele 09:00 – 14:00, locurile rămase libere se ocupă de alți candidați cu media peste 5 (cinci), declarați „respinși”, pe bază de cereri tip individuale, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii și încărcarea acestora pe platforma de admitere.

Rezultatele finale ale concursului de admitere sesiunea septembrie 2021 vor fi afișate la data de 13 septembrie 2021 pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, cu indicarea numărului fișei de înscriere on-line, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele).

 

DEPUNEREA CONTESTATIILOR SI SOLUTIONAREA ACESTORA

Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se vor depune, la Registratura Universității, camera 1, în data de 10 septembrie 2021, orele 09.00 – 14.00 sau pe e-mail la adresele de e-mail:

Rezolvarea contestațiilor este, în exclusivitate, de competența Comisiei centrale de admitere, care va analiza și soluționa contestațiile numai în prezența contestatarilor, în aceeași zi în care au fost depuse, începând cu ora 14:00.  Decizia comisiei este definitivă și va fi comunicată prin afișare pe site.

Dacă se constată diferențe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma verificării lucrării la proba contestată.

Nu se admit decât contestații privind lucrarea proprie.

Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Regulamentului de admitere.

După rezolvarea eventualelor contestații, se vor întocmi și afișa listele cu candidații admiși și respinși, pe programe de studii, care cuprind rezultatele definitive și incontestabile.

După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, rezultatul concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.

 

CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT

Etapa I

În data de 10 septembrie 2021, între orele 09:00 – 14:00, candidații declarați admiși pe locurile bugetate/cu taxă au obligația confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligații.

 Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei, este nereturnabilă şi se poate achita prin virament bancar în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO29TREZ62120F330800XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de confirmare  – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii” . În acest caz, candidații au obligatia de a încărca dovada plății pe platforma de admitere.

Se pot confirma maximum două programe de studii.

În data de 13 septembrie 2021 vor fi afișate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare.

Etapa II

În data de 13 septembrie 2021, între orele 09:00 – 14:00, locurile rămase libere se ocupă de alți candidați cu media peste 5 (cinci), declarați „respinși”, pe bază de cereri tip individuale, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii și încărcarea acestora pe platforma de admitere.

Rezultatele finale ale concursului de admitere sesiunea septembrie 2021 vor fi afișate la data de 13 septembrie 2021.

 

CAZARE PENTRU CANDIDATII DECLARATI ADMISI IN ANUL I

Candidatii declarati admisi in anul I la U.M.F. “Victor Babes” Timisoara, care doresc cazare in caminele universitatii, vor completa o cerere tip in perioada de confirmare a locului conform regulamentului.

Informatii suplimentare se obțin la Direcția Social Administrativă (în Căminul 1-2) sau la e-mail social@umft.ro. 

PLATA TAXEI DE ȘCOLARIZARE

II.11.1. Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2021 vor achita taxa de școlarizare în cuantumul prevăzut de Anexa nr. 2, integral, în următoarele 5 zile lucrătoare după afișarea rezultatelor finale. Taxa de școlarizare se achită prin virament bancar, în contul Universității deschis la Trezoreria Timișoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de școlarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”.  

II.11.2. Dovada plății taxei de școlarizare (copia chitanței/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultății, prin fax/e-mail (pentru Facultatea de Medicină: decanat.mg@umft.ro, 0256-220484; pentru Facultatea de Medicină Dentară: stoma@umft.ro, 0256-220480; pentru Facultatea de Farmacie: decanat.farma@umft.ro, 0256-494604) până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de școlarizare. Neachitarea taxei de școlarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obținut prin concurs și la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

II.11.3. Candidații admiși care nu plătesc taxa de școlarizare, integral, până la termenul stabilit sunt considerați, din oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, la locul obținut prin concurs.

II.11.4. Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidați, în ordinea mediilor, pe baza cererilor tip individuale depuse în a II-a de confirmare la secretariatul facultății și se comunică, prin e-mail, candidaților. Taxa de școlarizare se achită în maximum 48 de ore de la data comunicării redistribuirii locului, sub sancțiunea pierderii locului astfel obținut. Plata se va face pe platforma de admitere online (cu cardul) sau prin virament bancar, în contul Universității deschis la Trezoreria Timișoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de școlarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”.