Admitere 2015

IMPORTANT!

Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, integral (întreaga perioadă de studii), pentru un program de studii universitare de licență, finalizat/nefinalizat prin examen de licență, pot fi admiși și înmatriculați, în urma promovării concursului de admitere, numai pe locurile cu taxă, fără drept de reclasificare pe locurile bugetate.

Candidaţiicare au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, parţial, în cadrul unui program de studii universitare de licenţă,şi au fost declaraţi admişi pe locurile bugetate la concursul de admitere organizat de UMF „Victor Babeş” din Timişoara, au obligaţia, sub sancţiunea pierderii locului bugetat, de a prezenta la secretariatul facultăţii, până la data de 10.09.2015, dovada achitării contravalorii serviciilor de şcolarizare cu finanţare de la bugetul de stat, de care au beneficiat anterior.

Preşedinte Comisie de admitere,
Prof. univ. dr. Monica Licker

 

Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii universitare  de licenta în limba română, sesiunea iulie 2015, vor achita taxa de studii, integral, în perioada 1-10 septembrie 2015.

Taxele sunt stabilite în lei si se achită la casieria universităţii sau prin virament bancar, în contul universităţii, cu următoarele mențiuni: “Taxa de studii - Nume și prenume; Specializarea; Anul de studii”
Cont bancar: RO21TREZ62120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Timişoara,
Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara
CIF: 4269215

 

Orarului  casieriei in perioada 01 – 04 septembrie 2015 este intre orele 10:30 – 15:00.

Începand  cu data de  7 septembrie 2015 orarul casieriei este 8:30 – 14:00.