Admitere 2020

DEPUNEREA CONTESTATIILOR SI SOLUTIONAREA ACESTORA

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se vor depune, la registratura Universităţii, camera 1, în data de 27 iulie, orele 08.00 – 14.00 sau pe e-mail la adresele de e-mail: decanat.mg@umft.ro pentru Facultatea de Medicină, stoma@umft.ro pentru Facultatea de Medicină Dentară și decanat.farma@umft.ro pentru Facultatea de Farmacie. Nu se admit decât contestații privind lucrarea proprie.

Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa Comisiei centrale de admitere, care va analiza şi soluţiona contestaţiile numai în prezenţa contestatarilor, în aceeaşi zi în care au fost depuse. Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin afişare, la sediul Universităţii şi pe site.

Dacă se constată diferenţe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma verificării lucrării la proba contestată.

La probele de îndemânare de la programul de studii Tehnică dentară nu se admit contestaţii.

Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea Regulamentului de admitere.

După rezolvarea eventualelor contestaţii, se vor întocmi şi afişa listele cu candidaţii admişi şi respinşi, pe programe de studii, care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

 

CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT

Confirmarea se va face pe bază de CNP la următorul link: 
http://admitere.umft.ro/confirmare-loc.php

Etapa I

II.8.1. În datele de 27 şi 28 iulie 2020, între orele 09:00 – 14:00, candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă au obligaţia confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancţiunea pierderii locului obţinut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.

II.8.2. Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei şi se achită în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO29TREZ62120F330800XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de înscriere – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii” .

II.8.3. Se pot confirma maximum două programe de studii.

II.8.4. În data de 28 iulie 2020 vor fi afişate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare.

 

Etapa II

II.8.5. În data de 29 iulie 2020, între orele 09:00 – 19:00, locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), declaraţi inițial „respinşi”, pe bază de cereri tip individuale, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii și încărcarea acestora pe platforma de admitere.

II.8.6. Rezultatele concursului de admitere sesiunea iulie 2020 vor fi afişate la data de 30 iulie 2020.

 

Etapa III

II.8.7. La data de 1 septembrie 2020, se afișează, pe site-ul universității și la avizierul decanatelor, o situație cu locurile rămase neocupate, pe facultăți și programe de studii.

II.8.8. În perioada 1-2 septembrie 2020, între orele 09:00 – 14:00, se acceptă ocuparea locurilor neocupate de către alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), declaraţi inițial „respinşi”, pe bază de cereri tip individuale, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere. Dacă sunt depuse mai multe cereri decât locurile rămase libere, ocuparea locurilor se va face în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere de către titularii cererilor. Taxa de confirmare este nereturnabilă.

II.8.9. Rezultatele finale vor fi afişate la data de 2 septembrie 2020.

CAZARE PENTRU CANDIDATII DECLARATI ADMISI IN ANUL I

Candidatii declarati admisi in anul I la U.M.F. “Victor Babes” Timisoara, care doresc cazare in caminele universitatii, vor completa o cerere tip in perioada 27.07.2020 – 29.07.2020, 01-02.09.2020 (PERIOADA DE CONFIRMARE A LOCULUI CONFORM REGULAMENTULUI).

Listele cu repartitia pe camine si camere vor fi afisate la avizierul universitatii in data de 19.09.2020 (data la care incepe cazarea), urmand ca studentii sa se prezinte la administratia caminului in care au fost repartizati. Incheierea contractului de inchiriere, pentru anul I, are loc in perioada 19.09.2020- 21.09.2020.

Copiii de cadre didactice se vor prezenta la încheierea contractului cu adeverinta de la locul de munca al parintelui (cadru didactic), vizata de Inspectorat, datată cu luna septembrie 2020.

Nerespectarea termenelor specificate mai sus atrage dupa sine pierderea locului de cazare.

Informatii suplimentare se obtin la Directia Social Administrativă (în Căminul 1-2) sau la e-mail social@umft.ro. 

PLATA TAXEI DE ȘCOLARIZARE

II.11.1. Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii în limba română, sesiunea iulie 2020, vor achita taxa de şcolarizare în cuantumul prevăzut de Regulamentul taxelor, integral, în perioada 30 iulie – 24 august 2020, prin virament bancar, în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”.

II.11.2.  Candidaţii declarați admişi în sesiunea septembrie 2020 vor achita taxa de şcolarizare în cuantumul prevăzut de Anexa nr. 2, integral, în următoarele 5 zile lucrătoare după afişarea rezultatelor finale. Taxa de şcolarizare se achită prin virament bancar, în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii” .

II.11.3.  Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii, prin fax/e-mail (pentru Facultatea de Medicină: decanat.mg@umft.ro, 0256-220484; pentru Facultatea de Medicină Dentară: stoma@umft.ro, 0256-220480; pentru Facultatea de Farmacie: decanat.farma@umft.ro, 0256-494604) până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de şcolarizare. Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obținut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

II.11.4. Candidații admiși care nu plătesc taxa de școlarizare, integral, până la termenul stabilit sunt considerați, din oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, la locul obținut prin concurs.

II.11.5. Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidaţi, în ordinea mediilor, pe baza cererilor tip individuale depuse în a II-a și a III-a etapă de confirmare la secretariatul facultăţii şi se comunică, prin e-mail, candidaţilor. Taxa de şcolarizare se achită în termen de cinci zile lucrătoare de la data comunicării redistribuirii locului, sub sancţiunea pierderii locului astfel obţinut. Plata se va face prin virament bancar, în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”.

-------------------------

INFORMAȚII PRIVIND ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE DIN SESIUNEA IULIE 2020

 • 21.09.2020 – Deschiderea anului universitar
 • Începând cu data de 21.09.2020 – candidații declarați admiși vor fi înscriși conform programului de înscriere stabilit de către fiecare facultate și care va fi postat pe site-ul universității în luna septembrie 2020
 • În vederea înmatriculării, candidații admiși au obligația să depună la secretariat în luna septembrie, în original, următoarele documente:
 1. Fișa de înscriere la concursul de admitere, 
 2. Opisul documentelor depuse la dosar,
 3. Diploma de bacalaureat, plus o copie,
 4. Foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului, plus o copie,
 5.  Adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în locul diplomei de bacalaureat, în original plus o copie, în cazul în care aceasta nu a fost eliberată – pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea corespunzătoare anului școlar 2019-2020,
 6. Atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din Ministerul Educației și Cercetării din România, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene,
 7. Atestatul de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români cu diploma de bacalaureat sau echivalentă obținută în altă țară, 
 8. Adeverință din care să rezulte forma de finanțare (buget/taxă), pe fiecare an de studiu, eliberată de instituțiile de învățământ superior, în cazul candidaților care au fost/sunt înscriși la studii universitare de licență, finalizate sau nefinalizate cu examen de licență.
 9. Declarație pe propria răspundere, în cazul candidaților care nu au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat pentru studii universitare de licență, cu excepția absolvenților de liceu din sesiunea corespunzătoare anului universitar 2019-2020, care nu trebuie să depună această declarație. Sub sancțiunea prevăzută de Codul penal pentru uzul de fals și falsul în declarații, candidații declară că nu au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, integral/parțial, pentru programe de studii universitare de licență finalizate/nefinalizate cu examen de licență.
 10. Cartea de identitate/pașaportul și copie
 11. Certificat de naștere, plus o copie. Candidații străini vor prezenta și o traducere legalizată  a certificatului de naștere, în limba română.
 12. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, plus o copie. Originalul se va restitui titularului după confruntarea celor două documente și certificarea copiei cu originalul de către secretar/a. Candidații străini vor prezenta și o traducere legalizată a certificatului de căsătorie, în limba română.
 13. Adeverință medicală cu mențiunea „clinic sănătos”, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase,  alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, respectiv infecție cu SARS-CoV-2, eliberată de medicul de familie și vizată de Comisia medicală a universității.
 14. Certificat de competență lingvistică pentru limba română,  eliberat de către instituții abilitate ale Ministerului Educației și Cercetării din România,
 15. Cererea tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate candidaților romi, adresată Rectoratului UMF „Victor Babeș” Timișoara, precum și o recomandare eliberată de o organizație legal constituită a romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă.
 16. Cererea-tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate absolvenților de licee situate în mediul rural, adresată Comisiei de admitere, din care să rezulte că liceul absolvit face parte din lista liceelor din mediul rural, publicată la adresa „https://www.edu.ro/studii-licenta”, la data înscrierii la concurs.
 17. Cererea-tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, adresată Comisiei de admitere, precum și actele doveditoare eliberate de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului, din care să rezulte că, la data înscrierii la concurs, fac parte din categoria tinerilor proveniți din sistemul de protecție specială care se încadrează în prevederile art. 62, alin 1 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată
 18. Cerere-tip de intenție pentru înscrierea fără susținerea concursului de admitere pe locuri finanțate de la buget a candidaților olimpici, însoțită de dovada obținerii distincției la fazele naționale/internaționale ale olimpiadelor, prevăzute de MEC.
 19. 4 fotografii tip carte de identitate.       
 20. Ordinul/ chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, pentru fiecare program de studii.
 21. Cererea și actele doveditoare pentru cei care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concurs: copii după certificate de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți); adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație); adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate/pensionat, a susținătorilor legali; adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în UMF „Victor Babeș” din Timișoara a susținătorilor legali etc.
 22. Dosar plic.
 • Candidații admiși vor depune contractul de studii în original, în 2 exemplare, completat și semnat.
 • Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a Rectorului UMF „Victor Babeș” din Timișoara.
 • Înmatricularea studenților cu taxă se va face numai după ce candidații au achitat taxa de școlarizare  și au semnat contractele de studii, conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăți, în termen de maximum 30 de zile de la începutul anului universitar. Candidații admiși care nu se înscriu în anul I până la termenul stabilit sunt considerați, din oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, la calitatea de student.
 • Neprezentarea diplomei de bacalaureat/atestatului sau a adeverinței de recunoaștere a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit prin prezentul Regulament, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.
 • Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă.
 • Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare prin granturi de studii pentru un singur program de licență.
 • Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare de licență optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței ciclului de studii anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.
 • Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, integral (întreaga perioadă de studii), pentru un program de studii universitare de licență complet, finalizat/nefinalizat prin examen de licență, pot fi admiși și înmatriculați, în urma promovării concursului de admitere, numai pe locurile cu taxă, fără drept de reclasificare pe locurile bugetate.
 • Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, parțial, în cadrul unui program de studii universitare de licență, și au fost declarați admiși la concursul de admitere organizat la UMF „Victor Babeș” din Timișoara, vor fi înmatriculați pe locurile cu taxă, începând cu anul I de studii.
 • Categoria de studenți menționată la alin. (2) are dreptul de a se reclasifica pe locurile bugetate, numai după promovarea, în regim cu taxă, a numărului de ani de studii echivalent cu numărul anilor urmați în prealabil, în regim fără taxă, cu respectarea criteriilor și standardelor de performanță pentru reclasificarea anuală a studenților, stabilită de conducerea Universității.
 • După înmatriculare, secretariatele facultăților generează și se afișează listele finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați.